Bekendtgørelse om skiltning med organiseret rabat

Bekendtgørelse nr. 866 af 12. oktober 1994 om skiltning med organiseret rabat eller anden særlig fordel

I medfør af § 1, stk. 2, og § 12, stk. 2 og stk. 4, i lov om mærkning og skiltning med pris m.v., jf. Industriministeriets lovbekendtgørelse nr. 456 af 17. juni 1991, som ændret ved lov nr. 429 af 1. juni 1994, og efter forhandling med Forbrugerrådet og de berørte erhvervsorganisationer, jf. lovens § 9, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne gælder for erhvervsdrivende, der udbyder varer i detailsalg til forbrugere.

§ 2. Gives der rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller til andre bestemte persongrupper, skal det ved tydelig skiltning ved samtlige indgangsdøre til forretningslokalet oplyses, at en sådan rabat eller fordel ydes. Ved skiltningen skal anføres, hvilke grupper der modtager rabat eller anden særlig fordel, samt størrelsen af den maksimale rabat eller fordel. Hvis der ydes rabat eller anden særlig fordel til mere end ti foreninger, organisationer eller andre sammenslutninger af samme art, skal det omtrentlige antal anføres, jf. bilag 1.
Stk. 2. Ved skiltningen skal tillige anføres, at en liste over, hvilke varer der omfattes af rabatten eller fordelen, samt over størrelsen i beløb eller procent af prisen efter anmodning forevises i forretningen.
Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og stk. 2 skal gives ved iøjnefaldende skiltning eller opslag, således at oplysningerne let kan læses. Oplysningerne kan gives som vist i eksemplet i bilag 1 til denne bekendtgørelse, idet der i overskriften, i oplysningerne om rabattens eller fordelens størrelse samt i henvisningen til den uddybende liste bør anvendes tryk med en højde på minimum 3,5 mm.

§ 3. Med bøde straffes den, der undlader at give oplysninger eller giver mangelfulde eller urigtige oplysninger om forhold, om hvilke den pågældende efter § 2 har pligt til at give oplysning.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartselskab, andelsselskab eller lignende, kan bødeansvar pålægges virksomheden som sådan.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1994.

Forbrugerstyrelsen, den 12. oktober 1994

Niels Erik D. Jensen

/ Birgit S. Bennetzen

BILAG 1

HER YDES IFØLGE AFTALE RABAT ELLER ANDEN SÆRLIG FORDEL TIL FØLGENDE PERSONGRUPPER:

Medlemmer af

visse grundejerforeninger

visse indkøbsforeninger

20 pensionistforeninger

70 idrætsforeninger

110 personaleforeninger

etc.

DEN MAKSIMALE RABAT ER . . .

SÆRLIG FORDEL:

EN LISTE OVER HVILKE VARER, DER OMFATTES AF RABATTEN ELLER FORDELEN, SAMT OVER RABATTENS STØRRELSE FOREVISES EFTER ANMODNING.