Ændring af markedsføringsloven på vej

Kort før jul sendte Forbrugerstyrelsen et forslag til to ændringer af markedsføringsloven i høring.

Det foreslås for det første, at der indføres en generel faktureringspligt, hvor erhvervsdrivende ved salg af tjenesteydelser udført efter regning altid skal udstede en specificeret regning, der gør det muligt for forbrugeren at kontrolle prisen. Normalt skal man ifølge forslaget have oplyst timeprisen, timeforbruget og materialeforbruget. Beder forbrugeren om det, skal den erhvervsdrivende også give andre relevante oplysninger, som kan være relevante for at kontrollere regningens indhold. I dag findes der specifikke faktureringskrav på en række områder. Disse særregler ophæves samtidig med ændringen.

Den anden ændring går ud på at gøre det muligt at forlænge Forbrugerombudsmandens ansættelsesperiode. Som reglerne er i dag, ansættes Forbrugerombudsmanden for en periode på 6 år uden mulighed for forlængelse. Ifølge forslaget skal det fremover være muligt at forlænge ansættelsen med i første omgang 3 år, samtidig med at det herefter også bliver muligt at genansætte Forbrugerombudsmanden for yderligere 6 år efter fornyet opslag.

Ifølge det foreliggende forslag skal ændringerne træde i kraft pr. 1. juli 2010.

Læs forslaget

Loft over bindingsperioder og opsigelsesvarsler vedtaget

Den 19. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring til forbrugeraftaleloven, som betyder, at der nu kommer et generelt loft over bindingsperioder og opsigelsesvarsler i forbrugerforhold. Fremover må erhvervsdrivende således ikke længere binde forbrugerne i mere end 6 måneder. Efter 5 måneder vil man i langt de fleste tilfælde kunne opsige aftalen med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Lange bindingsperioder har især været diskuteret i forhold til tv-abonnementer, avis- og fitnessabonnementer samt abonnementer på webhoteller. Disse grupper vil alle være omfattet af de nye regler.

Loven indeholder to undtagelser, hvor det vil være tilladt at binde forbrugerne i 12 måneder.  Det gælder for det første aftaler om varer eller tjenesteydelser, der skal leveres senest 1 år efter aftalens indgåelse, hvis den samlede pris ikke overstiger 2.000 kr. og den fulde betaling skal ske senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Løber aftalen videre efter de 12 måneder, kan forbrugeren imidlertid herefter altid opsige den med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Den anden undtagelse vedrører aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, hvor den samlede pris overstiger 20.000 kr. årligt, og hvor den erhvervsdrivende har afholdt særlige engangsomkostninger, eller hvor der sker en særlig stor værdiforringelse på det leverede.

Loven træder i kraft den 1. januar 2010 på nær for så vidt angår aftaler om levering af tv-programmer, hvor der samtidig som led i aftalen stilles modtageudstyr til rådighed for forbrugeren. Under lovforslagets behandling lykkedes det Viasat, Canal Digital og Boxer at få udskudt ikrafttrædelsesdatoen på netop dette område til 1. januar 2012.

Læs lovforslaget, den vedtagne lov m.v. på Folketingets hjemmeside


 

Forbrugerombudsmanden får mere kompetence på det finansielle område

Forbrugerombudsmanden står ifølge det lovforslag, der skal gennemføre den såkaldte bankpakke II, til at genvinde noget af sin kompetence i forhold til den finansielle sektor. Ifølge lovforslaget, som blev fremsat af økonomi- og erhvervsministeren den 21. januar 2009, indsættes der to nye bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, §§ 348 og 348a:

Læs mere...

Lovforslag om generel 6 måneders bindingsperiode fremsat

Justitsministeren har den 17. december 2008 fremsat et forslag til ændring af forbrugeraftaleloven.

I lovforslaget foreslås det at fastsætte generelle regler om en længste bindingsperiode og et længste opsigelsesvarsel i aftaler om løbende levering af varer og tjenesteydelser. Fremover skal det ifølge forslaget ikke være tilladt at binde forbrugere i løbende aftaleforhold mere end 6 måneder. Som hovedregel skal forbrugere kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Nogle af de oplagte eksempler på løbende aftaler, der vil blive berørt, er abonnementer på satellit-tv, webhoteller og fitness, hvor mange udbydere hidtil har opereret med 12 måneders bindingsperioder, nogle tillige med automatisk forlængelse i yderligere 12-måneders perioder.

Forslaget indeholder nogle få undtagelser, herunder en bagatelgrænse på 2.000 kr. for aftaler der ikke automatisk forlænges efter den første bindingsperiode på maksimalt ét år, og en øvre grænse på 20.000 kr., som tillader en bindingsperiode på maksimalt ét år hvor aftalen er forbundet med forholdsvis høje startomkostninger for den erhvervsdrivende.

Læs hele lovforslaget.